Om helseatlas

  • I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper.
  • Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles.
  • De regionale helseforetakene har et “sørge-for-ansvar» for at befolkningen i deres opptaksområde tilbys forsvarlig spesialisthelsetjeneste. Dette “sørge-for-ansvaret» ligger til grunn for helseatlasenes analyser av variasjon i bruk av helsetjenester. Uberettiget variasjon kan bety at «sørge-for-ansvaret» ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
  • Helseatlas er en nettbasert karttjeneste. Atlaset er et tredelt produkt som består av et interaktivt Norgeskart, faktaark og en rapport som redegjør for metode og med mer inngående beskrivelse av hvert pasientutvalg.
  • Helseatlas utvikles og leveres av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord, og av Helse Førde i Helse Vest. Helse Nord og Helse Vest fikk i 2015 i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet å utvikle et nasjonalt helseatlas i samarbeid med Helsedirektoratet.

Les mer: Om statistikkformidling ved hjelp av kart

Informasjonen framstilles som rater for antall hendelser per tjeneste (f.eks. antall utførte inngrep/konsultasjoner per 100 000 innbyggere) for befolkningen i opptaksområdene til landets helseforetak. Opptaksområdet er de kommuner/bydeler som helseforetakene har ansvar for å betjene. For noen helsetjenester kan det være aktuelt å vise hvorvidt behandlingen er utført i offentlige sykehus eller av privat behandler med avtale om offentlig finansiering, mens i andre tilfeller vises andelen av pasientene som får en gitt helsetjeneste.

Det finnes fra tidligere av lite kunnskap om hvordan fordelingen av helsetjenester til den norske befolkningen er. Det er kjent fra andre land (blant annet England og USA) at det er stor variasjon i helsetjenestebruken i befolkningen, og at fagfolkene er uenige om nytten. Forskjeller i bruk kan muligens tyde på overforbruk og overbehandling. Men det kan også bety at deler av befolkningen ikke får helsetjenester de har krav på. I Norge har slik informasjon ikke vært systematisk tilgjengelig før helseatlas ble lansert.

Helseatlas er utviklet i Helse Nord RHF ved SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering for å bidra med slik kunnskap fra Norge. Helse Nord og Helse Vest fikk i 2015 i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet å utvikle et nasjonalt helseatlas i samarbeid med Helsedirektoratet. I Helse Vest ivaretas oppdraget av Helse Førde HF.

Formålet med atlaset er å bidra til å skape likeverdige tjenester av god kvalitet. Riktig tilbud skal bli tilbudt riktig pasient, og man skal hindre overforbruk, underforbruk og unødig ressursforbruk.

Målgrupper

Fagfolk

Atlaset kan påvise variasjon, men ikke avgjøre hva som er «riktig» nivå eller praksis. Analysene kan bidra til kunnskapsbaserte diskusjoner i fagmiljøene der man kan komme fram til god praksis.

Ledere

Kunnskap om befolkningens faktiske bruk av ulike helsetjenester er et nyttig redskap for både prioritering, ressursfordeling og tilbudsplanlegging.

Nasjonale helsemyndigheter

For å overvåke målsettingen om likeverdighe helsetjenester, samt sikre likeverdighet i ressursfordeling og kvalitet.

Allmennheten

Informasjon om fordeling av en så viktig offentlig ressurs som helsetjenester, har antatt interesse for allmennheten. Gjennom Helseatlas gjøres slik informasjon tilgjengelig for alle.

Norsk (bokmål)