Ventilasjonsrør i trommehinnen

Ventilasjonsrør i trommehinnen

2013-2017

Væske i mellomøret medfører redusert bevegelighet av trommehinnen og kan føre til nedsatt hørsel og forsinket språkutvikling hos barn. Ses tilstanden hos voksne må nesesvelget undersøkes nøye for svulst. Som oftest forsvinner væskedannelsen av seg selv i løpet av ca 3 mnd. Men, ved nedsatt hørsel eller språkproblemer av en viss varighet kan tilstanden behandles med innsetting av ventilasjonsrør i trommehinnen (øredren). Effekten av inngrepet er individuell og ikke godt vitenskapelig dokumentert.

Utvikling fra 2013

I Dagkirurgiatlaset fra 2015 inngikk ikke taksten 317b «Paracentese med ventilasjonsrør» i definisjonen av utvalget på grunn av en feil. Taksten identifiserer en spesifikk type inngrep hos avtalespesialister. Det gjøres ca 500 slike inngrep i Norge årlig. Resultater fra Dagkirurgiatlaset fra 2015 kommenteres derfor ikke nærmere her. I 2013 ble det utført over 8 200 inngrep for øredren (justert rate: 157 pr. 100 000) i Norge. Da ble det uført 4,5 ganger så mange inngrep pr. 100 000 innbyggere i opptaksområdet Nord-Trøndelag som i opptaksområdet Lovisenberg.

I perioden 2015–2017 var det enda større geografisk variasjonen i omfanget av inngrep for øredren. Da ble det utført 6,5 ganger så mange inngrep pr. 100 000 innbyggere i opptaksområdet Nord-Trøndelag som i opptaksområdet Lovisenberg. Ser man bort fra disse ytterpunktene var det fremdeles 2,5 ganger så mange inngrep pr. 100 000 innbyggere i opptaksområdet Vestre Viken som i opptaksområdet Diakonhjemmet.

På landsbasis ble antall inngrep for øredren pr. 100 000 innbyggere redusert med 19 % fra 2013 til 2017. I 2017 ble det utført nesten 6 700 inngrep (justert rate: 128 pr. 100 000). Det var størst nedgangen ved offentlig finansierte private sykehus og hos avtalespesialister. Nedgangen i 2016 blant bosatte i opptaksområdet St. Olavs skyldes at en avtalespesialist hadde permisjon dette året.

Fra 2013 til 2017 var antall inngrep for øredren pr. 100 000 innbyggere omtrent likt eller synkende i alle opptaksområdene unntatt Vestre Viken. I opptaksområdet Nord-Trøndelag var raten svært høy frem til 2016 før den sank merkbart i 2017.

Figur 1. Øredren, utvikling i antall inngrep pr. 100 000 innbyggere i perioden 2013–2017, justert for kjønn og alder. Fordelt på opptaksområder og offentlig eller privat behandler.

oredren1.png

 

Figur 2. Antall inngrep for øredren pr. 100 000 innbyggere, justert for kjønn og alder. Gjennomsnitt pr. år for perioden 2015–2017.

oredren2.png

 

Kommentar

Fra 2013 til 2017 gikk antall inngrep for øredren pr. 100 000 innbyggere ned i de fleste opptaksområdene. I perioden 2015–2017 var det likevel større variasjon mellom opptaksområdene enn i 2011–2013. Dette tyder på at fagmiljøene ikke er enige om hva som er riktig indikasjon for å behandle med øredren. Det medisinske behovet for øredren antas å være omtrent likt uavhengig av hvor i Norge man bor. Den observerte variasjonen anses derfor som uberettiget.

PDF icon Nedlastbar PDF (229.74 KB)