Utredninger for hjertesykdommer

Utredninger for hjertesykdommer

2013-2015

Pasienter med hjertesykdom eller mistanke om hjertesykdom utredes i sykehus eller hos private spesialister i hjertemedisin. Typiske undersøkelser for å diagnostisere hjertesykdom er elektrokardiogram registrert under sykling (arbeids-EKG), ultralydundersøkelser av hjertet (ekkokardiografi) og langvarig overvåkning av pasientens hjerterytme (langtids-EKG).

Arbeids-EKG er standard undersøkelse for kransåresykdom i stabil fase. CT-undersøkelse av hjertet kan være et alternativ til arbeidsEKG i nye retningslinjer fra 2014.

Ekkokardiografi av hjertet er en verdifull undersøkelse ved mistanke om hjertesvikt.

Før innsetting av pacemaker ved rytmeforstyrrelser foretas ofte langtids-EKG, der en opptager med elektroder festet på brystet registrerer eventuell unormal hjerterytme over ett eller flere døgn.

Resultater

Årlig utføres nærmere 20 000 polikliniske arbeids-EKG’er blant eldre, hvorav 25 % i offentlige sykehus. Bosatte i Akershus opptaksområde får over fire ganger så hyppig slike undersøkelser som bosatte på Helgeland. Bruken av arbeids-EKG samvarierer ikke med pasientratene ved innleggelse for hjerteinfarkt. Varierende bruk av CTundersøkelse av hjertet som alternativ utredning er ikke kartlagt, og kan være en av årsakene til variasjonen.

Det utføres årlig nesten 32 000 polikliniske ekkokardiografier på eldre pasienter, hvorav to tredjedeler i offentlige sykehus. Slike undersøkelser gjøres nesten tre ganger så hyppig for bosatte i Finnmark som i Østfold. Bruken av ekkokardiografi samvarierer ikke med innleggelser for hjertesvikt.

Rundt 9 000 polikliniske langtids-EKG’er gjennomføres årlig for eldre pasienter, hvorav 72 % i offentlige sykehus. Bosatte i Fonna utredes nesten 5 ganger så ofte som bosatte i opptaksområdet til St. Olavs hospital. Ratene for innsetting av pacemaker samvarierer tydelig med bruken av langtids-EKG.

Figur 1. Poliklinisk arbeids-EKG, ant. pr. 1 000 innb., justert for kjønn og alder, fordelt på off. og priv. tjenesteyter. Gj.snittlig ant. off. og priv. pr. år.

utredninghjerte1.png

 

Figur 2. Poliklinisk ekkokardiografi, ant. pr. 1 000 innb., justert for kjønn og alder, fordelt på off. og priv. tjenesteyter. Gj.snittlig ant. off. og priv. pr. år.

utredninghjerte2.png

 

Figur 3. Poliklinisk langtids-EKG, ant. pr. 1 000 innb., justert for kjønn og alder, fordelt på off. og priv. tjenesteyter. Gj.snittlig ant. off. og priv. pr. år.

utredninghjerte3.png

 

Kommentarer

Det er stor variasjon mellom opptaksområdene når det gjelder de polikliniske utredningene arbeids-EKG, ekkokardiografi og langtidsEKG. Det er ikke de samme opptaksområder som har høyt og lavt forbruk innenfor de ulike utredningene, men Midt-Norge ligger jevnt lavt. Variasjonen kan ikke forklares med kjente geografiske forskjeller i sykelighet. Disse utredningene gjøres kun i spesialisthelsetjenesten, hvilket tilsier at tjenestetilbudet på disse områdene ikke er likeverdig og avhenger av bosted.

 

PDF icon Nedlastbar PDF (279.02 KB)