Intensivbehandling

Intensivbehandling

2009-2014

Hver dag krysses det av for prosedyrer og behandlingstiltak som gjennomføres på barn innlagt i norske nyfødtavdelinger. Disse prosedyrene/behandlingene er klassifisert i fem kategorier fra nivå 1, som krever relativt liten ressursbruk, til nivå 5 som representerer en betydelig ressursbruk til alvorlig syke barn som trenger tung intensivbehandling. Hver behandlingsdag klassifiseres ressursmessig etter den prosedyren eller behandlingen som utløser den høyeste ressursklassifikasjonen.

Behandling på nivå 4 eller 5 kan klassifiseres som intensivbehandling. Det meste av slik behandling gjennomføres på avdelinger med lands- og regionsfunksjon. Noe intensivbehandling vil imidlertid også foregå på lokalsykehusnivå.

Resultater

For barn født til termin (gestasjonsalder 37 uker eller mer) er det dobbelt så mange barn som behandles på intensivnivå i boområdet med høyest innleggelsesrate som i boområdet med lavest innleggelsesrate (Fig.1). I tillegg til at raten for intensiv behandling varierer, er det også forskjell på hvor lenge slik behandling gjennomsnittlig varer. Samlet medfører dette at det er over dobbelt så mange intensive behandlingsdøgn pr. 1 000 fødte i Telemark som i Vestre Viken for terminfødte barn.

For barn født prematurt (gestasjonsalder under 37 uker) er det 60 % forskjell på boområdene med høyest og lavest innleggelsesrate (Fig.2). Også her varierer lengden på intensivbehandlingen mellom boområdene. Antallet intensive behandlingsdøgn pr. 1 000 fødte er over dobbelt så høyt for bosatte i Møre og Romsdal boområde som for bosatte i Fonna og Stavanger.

Både for terminfødte og prematurt fødte barn er variasjonen noe større for behandlingsdøgnratene med intensivbehandling enn for innleggelsesratene for slik behandling (Fig.3).

Figur 1. Intensivbehandling, antall pasienter pr. 1 000 fødte, gestasjonsalder 37 uker eller mer.

intensiv1.png

 

Figur 2. Intensivbehandling, antall pasienter pr. 1 000 fødte, gestasjonsalder under 37 uker.

intensiv2.png

 

Figur 3. Variasjonsprofil, intensivbehandling, pasienter og behandlingsdøgn. Ratio=Rate for boområde/nasjonal rate. Ratio for et boområde er lik én når raten for boområdet er lik nasjonal rate. Variasjonen er liten når mange boområder har ratio lik eller nært én.

intensiv3.png

 

Kommentarer

Det er dokumentert at det ikke er noen klar sammenheng mellom bruken av mer intensivbehandling og bedre behandlingsresultater. Tidligere utgitte rapporter fra NNK gir ikke holdepunkter for at det er forskjell på overlevelse eller behandlingsutfall som kan forklare forskjellene i bruk av intensivbehandling mellom boområdene.

Siden det ikke er noen åpenbar medisinsk forklaring til at den intensive behandlingen varierer så vidt mye som den gjør, karakteriseres variasjonen som uberettiget.

PDF icon Nedlastbar PDF (907.28 KB)