Fastlege og legevakt

Fastlege og legevakt

2013-2015

En person som plages med tung pust eller mistenker kols kontakter gjerne fastlegen. Ofte er det en luftveisinfeksjon som fører til første legekontakt. Personer med kjent kols tar oftest kontakt med fastlege eller legevakt i forbindelse med nedre luftveisinfeksjoner eller kolsforverringer. Det er ikke tradisjon for regelmessige kontroller, selv om dette anbefales i nasjonale retningslinjer. Spirometri, som er måling av lungefunksjon, er den viktigste undersøkelsen som gjøres både ved utredning og kontroll av kols.

Bakgrunn og utvalg

I tillegg til utredning, kontroller og akuttbehandling, ivaretar fastlegene den generelle oppfølgingen av kolspasienter. Dette innebærer å gi pasienten innsikt i egen sykdom, tilrettelegge for røykeslutt og trening, gi råd i forhold til psykososiale utfordringer, samt å henvise til spesialisthelsetjenester og rehabilitering ved behov.

Analysene inkluderer konsultasjoner for kols hos fastlege eller legevakt i 2013–15 for personer som er 40 år eller eldre, basert på refusjonskrav registrert i KUHR-databasen. Telefonkonsultasjoner er ikke inkludert. Spirometri er definert ved bruk av takstkoder i «Normaltariff for fastleger og legevakt».

Funn

Omtrent like mange kvinner og menn var registrert med kols hos fastlege og legevakt. To tredjedeler var 60 år eller eldre.

Årlig var ca. 49 000 personer hos fastlege eller legevakt for kols. Bosatte i opptaksområdet til Finnmarkssykehuset oppsøkte fastlege eller legevakt med diagnosen kols over dobbelt så ofte som bosatte i opptaksområdet til Diakonhjemmet.

Hvert år ble det i gjennomsnitt målt lungefunksjonen hos 44 % av de som oppsøkte fastlege eller legevakt for kols i opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold. Tilsvarende for opptaksområdet til Finnmarkssykehuset var 22 %, mens landsgjennomsnittet var 37 %.

Figur 1. Personer med konsultasjon for kols hos fastlege eller legevakt fordelt på kjønn og alder. Gjennomsnittlig antall per år.

lege1.png

 

Figur 2. Personer med kols hos fastlege eller legevakt. Kjønns- og aldersstandardisert antall per 10 000 innbyggere. Gjennomsnitt per år.

lege2.png

 

Figur 3. Andel personer med kols hos fastlege eller legevakt som har tatt spirometri hos fastlegen i løpet av året. Kjønns- og aldersstandardisert andel. Gjennomsnitt per år.

lege3.png

 

Kommentarer

Det er stor geografisk variasjon i bruk av fastlege og legevakt for personer med kols. Det er også geografisk variasjon i forventet forekomst av kols (se faktaark Forekomst av kols). Samvariasjonen mellom forventet forekomst av kols og personer med kols hos fastlege eller legevakt er sterk. Dette tyder på at observert variasjon i bruk av tjenesten i stor grad kan skyldes underliggende forekomst av kols. Andel personer med kols som hadde fått målt lungefunksjonen hos fastlegen minst én gang i året varierte betydelig mellom opptaksområdene. I alle opptaksområdene var bruken langt under de nasjonale retningslinjenes anbefaling om minst én måling i året. Noen pasienter kan ha fått målt lungefunksjonen på poliklinikk eller hos avtalespesialist slik at de ikke har hatt behov for å måle lungefunksjonen hos fastlegen. Selv forutsatt at ingen pasienter har målt lungefunksjon begge steder, er det likevel over en tredjedel av personene med kols som ikke har fått målt lungefunksjonen hvert år.

PDF icon Nedlastbar PDF (440.57 KB)