Fødsler i Norge

Fødsler i Norge

2015–2017

Det var stor forskjell på de ulike opptaksområdene med tanke på antall fødsler pr år. Andel fødsler med ulike risikofaktorer var forholdsvis lik i de ulike opptaksområdene. Alder ved første fødsel og andel førstegangsfødende var høyest i Oslo. Oslo har også lavest andel overvektige og høy andel fødende som selv var født utenfor Norge.

Om fødslene

I treårsperioden vi studerer i atlaset (2015–2017) var det i gjennomsnitt registrert 58 198 fødsler pr. år i MFR hvorav 57 572 (98,4 %) er med i Helseatlas for fødselshjelp. Det var flest fødsler blant kvinner bosatt i opptaksområdene Bergen og Akershus (ca 5 400 pr. år) og færrest i opptaksområdene Helgeland og Finnmark (ca 750 pr. år). Det var flest fødsler i perioden april – august, og færrest omkring årsskiftet. I juli var det gjennomsnittlig 173 fødsler pr. dag og i desember var det gjennomsnittlig 131 fødsler pr. dag. Variasjonene fra dag til dag var imidlertid betydelige.

Figur 1: Antall fødsler i Helseatlas for fødselshjelp fordelt på førstegangsfødende og flergangsfødende.Gjennomsnitt pr. år for 2015–2017.

fodsler_figur1.png

 

Figur 2: Sesongvariasjon. Antall fødsler pr. dag og pr. uke gjennom året. Gjennomsnitt for 2015–2017.

fodsler_figur2.png

 

Flerlinger

Andelen fødsler hvor det ble født to eller flere barn (flerlinger), var 1,6 % på landsbasis. Andelen flerlingefødsler anses som likt geografisk fordelt i Norge.

Seteleie

Til tross for noe variasjon fra år til år innad i opptaksområdene, ser det ut til at andelen fødsler hvor barnet lå i seteleie var litt høyere i opptaksområdene til sykehusene i Oslo-området enn i resten av landet.

Premature

På landsbasis skjedde 5,4 % av alle fødsler før svangerskapsuke 37 (data ikke vist). Andelen varierte fra 4,5 % til 6,7 % mellom opptaksområdene med en del variasjon fra år til år innad i hvert opptaksområde. Dette tyder på at andelen fødsler før svangerskapsuke 37 er omtrent lik i hele Norge.

 

Om mødrene

Alder ved første fødsel

Gjennomsnittsalderen ved første fødsel varierte fra 26,7 år til 31,9 år mellom opptaksområdene. Kvinner bosatt i Oslo-området var betydelig eldre ved første fødsel enn kvinner bosatt i andre deler av landet.

Overvekt

Ved svangerskapets start hadde hhv. 29,9 % av førstegangsfødende og 37 % av flergangsfødende en kroppsmasseindeks (KMI) på 25 kg/m2 eller mer. For en forholdsvis stor andel av de fødende mangler informasjon om KMI før svangerskapet. Dermed er tallene for andel overvektige i de ulike opptaksområdene ikke nødvendigvis sammenliknbare. Til tross for dette kan det se ut som at andelen overvektige er noe lavere for kvinner bosatt i opptaksområdene i Oslo enn i landet forøvrig.

Mors fødeland

Rundt tre av ti kvinner som fødte barn i Norge i 2015–2017, var ikke selv født i Norge. På landsbasis var 28,9 % av førstegangsfødende og 29,6 % av flergangsfødende født i utlandet. Blant førstegangsfødende varierte andelen født i utlandet fra omlag 20 % i opptaksområdet Nord-Trøndelag til nær 40 % i opptaksområdet Akershus. Blant flergangsfødende var mer enn 40 % av de fødende i opptaksområdene Lovisenberg, Akershus og OUS født i utlandet.

PDF icon Nedlastbar PDF (2.63 MB)