Om Eldrehelseatlas for Norge

Om Eldrehelseatlas for Norge

En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Eldrehelseatlas for Norge beskriver variasjon i eldres bruk av sentrale somatiske spesialisthelsetjenester i forhold til bosted. Atlaset baserer seg i hovedsak på data fra Norsk Pasientregister og beskriver helsetjenester gitt til eldre (75 år og eldre) for perioden fra 2013 til 2015.

Se video fra lanseringen av Eldrehelseatlas for Norge her 

Analysene avdekker uberettiget variasjon for flere viktige helsetjenester og har dermed relevans både for helsepolitikere, helseledere og klinikere. 

Eldrehelseatlaset dokumenterer også når og hvordan den ventede eldrebølgen vil slå inn, og viser hvordan denne vil arte seg ulikt i ulike opptaksområder, og for ulike spesialiteter og tjenester. For noen helsetjenester er det også sett på om alder blir brukt som prioriteringskriterium, tross målsettingen om det motsatte.
 

Opptaksområder

Nedenfor finner du beskrivelse av av de ulike opptaksområdene som eldrehelseatlaset tar utgangspunkt i.
Med opptaksområde menes de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Opptaksområdene er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel.