Om Nyfødtmedisinsk helseatlas

Om Nyfødtmedisinsk helseatlas

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas omhandler alle nyfødte barn som har vært innlagt i avdelinger for syke nyfødte i Norge i perioden 2009 til 2014. Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) er datakilden til dette helseatlaset.

Totalt ble 34 738 nyfødte barn lagt inn i avdelinger for syke nyfødte i perioden. Atlaset ser på innleggelser generelt, på innleggelser med infeksjoner og antibiotikabehandling, på innleggelser med respiratorbehandling, innleggelser med behandling for hypoglykemi og fototerapi og bruk av intensivbehandling. I atlaset skilles det på hvor prematurt fødte barna er.

Atlaset viser til dels betydelige geografiske forskjeller i forbruk av helsetjenester gitt til nyfødte. Oppsummert er det er uberettiget variasjon for alle undersøkte områder. Omfanget av forskjellene er delvis avhengig av hvor prematurt barnet er født, men variasjonen synes generelt å være tilstede over hele spekteret. Unntaket er barn født før 34 uker hvor det som forventet er liten variasjon.

Omfanget av variasjonen er så stor at gir grunn til å reise spørsmål om det foreligger et likeverdig helsetilbud til syke nyfødte barn og om variasjonen har betydning for kvalitet og pasientsikkerhet.

Opptaksområder

Nedenfor finner du beskrivelse av hvilke kommuner som hører inn under de ulike boområdene/opptaksområdene som nyfødtmedisinatlaset tar utgangspunkt i.

Befolkningsområder/boområder er definert kommunevis (bydeler/postnummer for OUS og Akershus) på grunnlag av mors adresse og helseforetakenes nedslagsfelt eller ansvarsområde/opptaksområde. Boområder er i denne sammenheng det samme som forstås som opptaksområder for helseforetak eller sykehus. Det vil si området hvor foretaket eller sykehuset har øyeblikkelig-hjelp ansvar for innbyggerne.

Tre av bydelene i Oslo (Grorud, Stovner og Alna) tilhører opptaksområdet til Ahus. Ettersom Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister ikke har informasjon om bydeler, er de tre aktuelle bydelene kodet opp med utgangspunkt i mors postnummer. De ulike postnummerene som har tilhørighet til disse bydelene er identifisert med utgangspunkt i data levert fra Statistisk sentralbyrå. Flere postnummer favner adresser som tilhører mer enn en bydel. I slike tilfeller er postnummeret knyttet opp til den bydelen flest innbyggere med aktuelt postnummer tilhører. Dette er en noe grov og upresis gruppering, men den anses å være tilstrekkelig treffende til at behandling i nyfødtavdeling for pasienter fra de tre bydelene i hovedsak er knyttet til riktig boområde.

Fordi pasientgruppene er relativt små og fordi noen opptaksområder er små i befolkningssammenheng, er noen av opptaksområdene slått sammen med naboområdet. Dette gjelder Finnmark og UNN (UNN/Finnmark), Nord-Trøndelag og St.Olav (Trøndelag) og Førde og Bergen (Bergen/Førde). Nyfødtavdelingen på Nordlandsykehuset har også ansvar for bosatte på Helgeland, og disse områdene er slått sammen (Nordland).