Nyfødtmedisin, 2009–2014 - Hovedfunn for ulike pasientutvalg i Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas

Hovedfunn for ulike pasientutvalg i Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas

Hovedfunnene er oppsummert under, og der finner du også en kort beskrivelse av pasientutvalgene. Det gis videre informasjon om befolkningens forbruk i geografiske områder (boområder). Befolkningens forbruk måles som antall kontakter pr. 100 000 innbyggere. Variasjonen i forbruk mellom de geografiske boområdene er kort kommentert.

Innleggelser i nyfødtavdelinger skjer oftest gjennom overføring fra føde- eller barselavdeling i eget sykehus. Barn som ved fødsel veier mindre enn 2 kg eller er født før 34 uker vil vanligvis ikke kunne behandles gjennom hele forløpet i en føde- eller barselavdeling. Innleggelser i...

Mistanke om infeksjon er den vanligste årsaken til innleggelse i nyfødtavdeling for barn født til termin. Symptomer på infeksjon hos nyfødte er uspesikke og det er vanskelig å avgjøre om symptomene skyldes en behandlingskrevende infeksjon eller er forbigående. Det er derfor bred enighet blant...

Respiratorbehandling er nødvendig når barn har mangelfullt utviklet lungefunksjon eller nevrologiske sykdommer eller symptomer som gjør at barnet ikke er i stand til å puste selv. Hos de fleste premature barn født etter svangerskapsuke 28 vil det være mulig å understøtte pustearbeidet enten med...

Hypoglykemi - lavt blodsukker hos nyfødte oppstår som følge av prematuritet, lav fødselsvekt, lav kroppstemperatur og forsinket produksjon av morsmelk hos mor. Lavt blodsukker i kortere perioder gir vanligvis ikke skader, men kan dersom blodsukkeret er lavt over lengre tid ramme hjernens...

Hver dag krysses det av for prosedyrer og behandlingstiltak som gjennomføres på barn innlagt i norske nyfødtavdelinger. Disse prosedyrene/behandlingene er klassifisert i fem kategorier fra nivå 1, som krever relativt liten ressursbruk, til nivå 5 som representerer en betydelig ressursbruk til...