Fødselshjelp, 2015–2017 - Helseatlas for fødselshjelp 2015-2017

Helseatlas for fødselshjelp 2015-2017

Hovedfunn fra Helseatlas for fødselshjelp er oppsummert under. Oppsummeringene inneholder også en kort beskrivelse av pasientutvalgene. Det gis videre informasjon om befolkningens bruk i geografiske områder (opptaksområder). Befolkningens bruk måles som antall hendelser pr. 1 000 innbyggere eller som andeler av pasientene som får en gitt tjeneste. Variasjonen i bruk mellom de geografiske boområdene er kort kommentert.

Det var stor forskjell på de ulike opptaksområdene med tanke på antall fødsler pr år. Andel fødsler med ulike risikofaktorer var forholdsvis lik i de ulike opptaksområdene. Alder ved første fødsel og andel førstegangsfødende var høyest i Oslo. Oslo har også lavest andel overvektige og høy andel...

Svangerskapsomsorgen har som formål å forebygge alvorlige komplikasjoner og sykdom hos mor og barn. Ansvaret ligger hovedsakelig hos primærhelsetjenesten, og den gravide velger om kontrollene skal gjøres av jordmor eller lege. Spesialisthelsetjenesten ivaretar ultralydundersøkelser, oppfølging...

Noen ganger vil det være ønskelig å sette i gang vaginal fødsel. Dette gjelder vanligvis kvinner som har gått over termin, eller dersom det er andre medisinske forhold som gjør at en vil ha barnet ut før den naturlige spontane fødselen starter. Slik kunstig igangsetting kalles gjerne induksjon...

Mange kvinner vil beskrive smertene ved fødsel som de sterkeste de har opplevd. Bedre smertelindring kan være ett tiltak som kan reduserer fødselsangst og ønske om keisersnitt i neste svangerskap. Epidural smertelindring er en effektiv behandling av fødselssmerter.

Muskulaturen og vevet rundt skjeden og endetarmsåpningen er elastisk og tøyer seg under fødsel. Hvis barnet fødes raskt, oppnås ikke maksimal tøyning av vevet. Ved vaginal setefødsel eller ved instrumentell forløsning trengs mer plass. Da legges som oftest et klipp, en såkalt episiotomi som må...

Instrumentell vaginal fødsel er forløsning med tang eller vakuum (sugekopp) og utføres av en fødselslege. Forløsning med tang eller vakuum brukes når det av ulike grunner er behov for å få barnet raskt ut, eller hvis fødselen tar lang tid, den fødende er utslitt og riene svekkes.

Akutt keisersnitt utføres når det er risiko for barnets eller mors liv. Et planlagt keisersnitt utføres som oftest fordi det er identifisert risikofaktorer som kan gi uheldige konsekvenser under en vaginal fødsel. Sannsynligheten for keisersnitt som forløsningsmetode er høyest der barnet ligger...

Omkring 60 - 80 % av alle fødsler hos første- og flergangsfødende gjennomføres uten større inngrep eller komplikasjoner. Men inngrep som keisersnitt, vakuum eller tang må noen ganger utføres for å berge liv eller unngå komplikasjoner på kort eller lang sikt. Komplikasjoner som lav Apgar-skår hos...

Barseltiden varer fra fødsel og i omtrent seks uker. Det er tiden kroppen normalt bruker på å tilpasse seg fysisk og psykisk at svangerskapet er over, og at livet som småbarnsmor er begynt. Barselkvinner, deres nyfødte barn og familiene kan ha behov for tett oppfølging den første tiden.