Om helseatlaset Dagkirurgi 2013–2017

Om helseatlaset Dagkirurgi 2013–2017

Det grunnleggende spørsmålet som belyses i helseatlasene er om  helsetjenestene er likeverdig fordelt, uavhengig av bosted. Den 13. januar 2015 ble det første norske helseatlaset publisert. Det ga oversikt over tolv av de vanligste inngrepene som normalt gjøres dagkirurgisk i Norge, og viste stor variasjon for de fleste inngrepene i perioden 2011–2013.

I dette helseatlaset beskrives utviklingen i omfang og variasjon mellom helseforetakenes opptaksområder for de samme tolv inngrepene i perioden 2013–2017. Hoveddatakilden er Norsk pasientregister som inneholder informasjon om offentlig finansiert aktivitet ved offentlige sykehus, private sykehus og hos avtalespesialister.

Helseatlaset består av tre deler:

  1. Rapport — helhetlig drøfting og detaljerte analyser
  2. Faktaark — en-siders oppsummering for utvalgte tema
  3. Interaktivt kart — framstilling av funn i kart

Opptaksområder

Med opptaksområde menes de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Opptaksområdene er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel. Nedenfor finner du beskrivelse av av de ulike opptaksområdene som dagkirurgiatlaset 2013–2017 tar utgangspunkt i.