Dagkirurgi, 2013–2017 - Hovedfunn for ulike pasientutvalg i dagkirurgiatlaset 2013–2017 for Norge

Hovedfunn for ulike pasientutvalg i dagkirurgiatlaset 2013–2017 for Norge

Hovedfunnene er oppsummert i faktaarkene under, som også inneholder en kort beskrivelse av pasientutvalgene. Det gis videre informasjon om befolkningens bruk i geografiske områder (opptaksområder). Befolkningens bruk måles som antall hendelser pr. 100 000 innbyggere eller som andeler av pasientene som får en gitt tjeneste. Variasjonen i bruk mellom de geografiske boområdene er kort kommentert.