Om helseatlas kols

Om helseatlas kols

En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Helseatlas kols beskriver variasjon i bruk av fastlege og legevakt, poliklinikk, akuttinnleggelser og rehabilitering i forhold til bosted for personer med kols. Atlaset baserer seg hovedsakelig på data fra Kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og Norsk pasientregister (NPR), og beskriver kolspasienters bruk av helsetjenester i 2013-2015. 

Analysene avdekker både berettiget og uberettiget geografisk variasjon i bruk av helsetjenester ved kols. Helseatlas kols har relevans for både helsepolitikere, helseledere og klinikere.

Helseatlaset består av tre deler:

  1. Rapport — helhetlig drøfting og detaljerte analyser
  2. Faktaark — en-siders oppsummering for utvalgte tema
  3. Interaktivt kart — framstilling av funn i kart

Opptaksområder

Nedenfor finner du beskrivelse av av de ulike opptaksområdene som Helseatlas kols tar utgangspunkt i.
Med opptaksområde menes de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Opptaksområdene er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel.