Kols, 2013–2015 - Hovedfunn for ulike pasientutvalg i Helseatlas kols

Hovedfunn for ulike pasientutvalg i Helseatlas kols

Hovedfunnene fra atlaset er oppsummert under, og du finner også en kort beskrivelse av pasientutvalgene. Det gis informasjon om befolkningens bruk i geografiske områder (opptaksområder). Befolkningens bruk måles som antall hendelser per 10 000 innbyggere eller som andeler av pasientene som får en gitt tjeneste. Variasjonen i bruk mellom de geografiske boområdene er kort kommentert

En person som plages med tung pust eller mistenker kols kontakter gjerne fastlegen. Ofte er det en luftveisinfeksjon som fører til første legekontakt. Personer med kjent kols tar oftest kontakt med fastlege eller legevakt i forbindelse med nedre luftveisinfeksjoner eller kolsforverringer. Det er...

Fastlegen vil i de fleste tilfeller kunne gi tilstrekkelig oppfølging og behandling av personer med kols. Noen ganger vil det være behov for en vurdering av spesialist i lungesykdommer eller indremedisin. Henvisning til poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten kan være aktuelt ved...

Kols er karakterisert av episoder med økte luftveisplager som kalles kolsforverringer. Luftveiene trekkes sammen, slimproduksjonen øker og endrer farge og pasienten får problemer med å få luft inn og ut fra lungene. En kolsforverring utløses ofte av en luftveisinfeksjon og krever tiltak som...

Lungerehabilitering ved kols legger vekt på opplæring om tilstanden, fysisk trening, ernæringsråd, persontilpasset medisinering og røykeslutt for de det er aktuelt for. Målet er permanent livsstilsendring. Rehabiliteringen gjennomføres i praksis som dagbehandling i grupper eller individuelt, og...

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er utbredt både i Norge og i resten av verden. Tung pust er hovedsymptomet. Ved mild kols er det først ved anstrengelse at problemer med å puste oppstår. Ved alvorlig kols kan det være tungt å puste selv i hvile. Noen har kronisk hoste med eller uten slim....

Her finner du beskrivelse av av de ulike opptaksområdene som Helseatlas kols tar utgangspunkt i. Med opptaksområde menes de geografiske områdene som helseforetakene har ansvar for å betjene. Opptaksområdene er definert ut fra pasientens bostedskommune eller bydel....

Kols – kronisk obstruktiv lungesykdom, er en samlebetegnelse på sykdommer i lunger og luftveier med varig nedsatt lungefunksjon og karakterisert ved tung pust ved anstrengelse, kronisk hoste, og økt slimproduksjon. Graden av kols varierer fra ukompliserte til mer alvorlige stadier med betydelig...